Tháng 7/2020, cấp mã giao dịch thêm 216 nhà đầu tư nước ngoài


Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố, trong tháng 7/2020 đã có thêm 216 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 7, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 21 tổ chức và 195 cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, so với tháng 6/2020, số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 38 nhà đầu tư, còn so với cùng kỳ năm trước đã giảm 248 nhà đầu tư.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 27 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 15 tổ chức và 12 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 3 nhà đầu tư nước ngoài.

Cũng theo số liệu VSD, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 34.513 mã, trong đó có 4.704 tổ chức và 29.809 cá nhân.