Thanh tra Bộ Tài chính: Kiến nghị xử lý về tài chính 1.495,813 tỷ đồng

PV.

6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành kết quả của 25 kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.495,813 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm đã chủ động triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã lưu hành kết quả của 25 kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.495,813 tỷ đồng, trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 1.037,881 tỷ đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 81,062 tỷ đồng; Xử lý tài chính khác 376,869 tỷ đồng.

Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 768,323 tỷ đồng (trong đó: thu nộp NSNN 588,519 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị xử lý tài chính khác 179,804 tỷ đồng).

Ngoài ra, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực.

Trong nửa đầu năm 2017, nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành.... Bên cạnh đó, nhiều nội dung thanh tra, kiểm tra được lồng ghép một cách khoa học, góp phần tiết kiệm chi phí và nhân lực, rút ngắn được thời gian thanh tra, kiểm tra.