Tháo gỡ vướng mắc định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công

Hà Anh

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đề nghị trong quá trình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công nếu các đơn vị ở Trung ương và địa phương có vướng mắc thuộc các Bộ, cơ quan trung ương quản lý phản ánh trực tiếp về các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn triển khai kịp thời.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét, yêu cầu các bộ, ngành trung ương xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khung của các dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các bộ, ngành để các địa phương có căn cứ đối chiếu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 nêu rõ, trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền:

- Định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công.

- Đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích của bộ, cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan.

- Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc bộ, cơ quan trung ương.

Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Đồng thời, ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công do nhà nước quản lý; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ công,... thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị ở trung ương và địa phương có vướng mắc liên quan đến các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công thuộc các Bộ, cơ quan trung ương quản lý; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập..., Bộ Tài chính đề nghị có phản ánh trực tiếp về các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn kịp thời.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP để ban hành theo thẩm quyền quy định chi tiết, bổ sung thêm các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cho phù hợp với yêu cầu quản lý và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan.