Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử nhằm phục vụ Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng đơn vị trong ngành Tài chính, từng công chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.

Việc đánh giá được xác định trên 05 nhóm chỉ số: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết công việc; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; và Mức độ hài lòng. Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Nguồn dữ liệu phân tích là dữ liệu đồng bộ hồ sơ và thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng, phản ánh, kiến nghị,... trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; Dữ liệu báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đăng ký doanh nghiệp,...), Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Tài chính giao các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, xây dựng và trình Bộ ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính và thực hiện đăng tải, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính ban hành quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Các đơn vị thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính và Cổng dịch vụ công quốc gia; Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử.

Đồng thời, tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 02/4/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính...