Tháo gỡ vướng mắc xác định ưu đãi thuế nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư

PV.

Ngay sau khi nhận được Công văn số 771/HQHNa-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam báo cáo về vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện thẩm định dự án đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư để xác định ưu đãi thuế nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư, ngày 24/7/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 4876/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với dự án Bệnh viện Bình An Quảng Nam của Công ty TNHH Bình An Quảng Nam tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 thì huyện Duy Xuyên thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Căn cứ điểm 8 mục IV, phần A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì “đầu tư kinh doanh trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội” thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi  đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư”.

Để có cơ sở xác định dự án của Công ty TNHH Bình An Quảng Nam có hay không thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nêu tại điểm 8, mục IV, phần A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này.

Trường hợp dự án đầu tư Bệnh viện Bình An Quảng Nam của Công ty TNHH Bình An Quảng Nam thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Trường hợp  thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định không thuộc phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư (theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thì dự án không phục vụ sản xuất) thì không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ điểm 2, mục II, phần A Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì dự án “Nuôi trồng, chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản” thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì  hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có ngành nghề chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thì thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.