Sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản

PV.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 7269/VPCP-KTTH gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về thuế, phí đối với khoáng sản.

Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và tình hình thực tế quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản. Nguồn: internet
Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và tình hình thực tế quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản. Nguồn: internet

Công văn số 7269/VPCP-KTTH ngày 12/7/2017 của Văn phòng Chính phủ nên rõ, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8335/BTC-CST ngày 23/6/2017 về việc rà soát, đề xuất chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trên phải bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 2-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 7-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và tình hình thực tế quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản.

Đồng thời, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh mức thuế xuất khẩu đối với tinh quặng sắt Manhetit đã qua chế biến, thuế nhập khẩu đối với than và chính sách thuế, phí đối với các loại khoáng sản này theo quy định.