Thay thành viên thẩm định báo cáo đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Minh Hà

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng Thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thay ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định 1201/QĐ-TTG ngày 3/9/2008 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

(1) Tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Quốc hội quyết định;

(2) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến Báo cáo đầu tư để phục vụ công tác thẩm định; khi cần thiết yêu cầu chủ đầu
tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

(3) Được mời, lựa chọn các tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài
nước tham gia thẩm định hay phản biện Báo cáo đầu tư.

(4) Thành lập các Tổ chuyên môn theo yêu cầu công tác thẩm định.

(5) Xem xét, quyết định các vấn đề về quy chế làm việc, chương trình
và kế hoạch công tác của Hội đồng và các vấn đề khác có liên quan trong
quá trình thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh
Thuận.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm
định. Hội đồng Thẩm định có 21 ủy viên là lãnh đạo các Bộ và UBND tỉnh Ninh Thuận, có các Tổ chuyên môn thực hiện công việc thẩm định đánh giá, 1 Tổ Thường trực và Thư ký tổng hợp.

Hội đồng Thẩm định được mời, lựa chọn các tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia thẩm định hay phản biện Báo cáo đầu tư./.