Thêm đối tượng được hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi

PV. (Tổng hợp)

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất lương thực.
Hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất lương thực.
Nghị định 96/2018/NĐ-CP nêu rõ, hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất lương thực;

Hộ gia đình, cá nhân nghèo theo quy định của Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp;

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối;

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau, cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

Hộ gia đình, cá nhân làm nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức giao khoán ổn định của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp;

Đồng thời, hỗ trợ 100% tiền sản phẩm, dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị.

Nghị định 96/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.