Thêm đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

PV.

Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 4/12/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã bổ sung thêm đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu. Nguồn: internet
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu. Nguồn: internet

Theo đó, Thông tư số 130/2017/TT-BTC bổ sung thêm 01 đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Đồng thời, Thông tư quy định cụ thể hơn về 04 đối tượng được miễn phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC:

Một là, doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hai là, đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Ba là, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Bốn là, cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Thông tư số 130/2017/TT-BTC cũng điều chỉnh giảm lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần (giảm 100.000 đồng/lần so với Thông tư số 215/2016/TT-BTC); Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm còn 50.000 đồng/hồ sơ (giảm 50.000 đồng/hồ sơ); Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên giảm 500.000 đồng/tháng xuống còn 4,5 triệu đồng/tháng.