Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử

PV.

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 1593/QĐ-BTC nêu rõ, thực hiện thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quản lý, giám sát hàng hóa tự động như sau:

Đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu, người khai hải quan thực hiện khai các tiêu chí trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, riêng tiêu chí 1.26 - “Số vận đơn”: Sử dụng tổ hợp “Ngày vận đơn + Số vận đơn” để khai theo nguyên tắc khai liên tiếp nhau (“Ngày vận đơn” trước “Số vận đơn”) và thông tin nhập không được có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như: “*,#,@,/,...”.

Trong đó, “ngày vận đơn” là ngày phát hành vận đơn được khai theo định dạng “DDMMYY” (DD- ngày, MM- tháng, YY- năm); “Số vận đơn” là số vận đơn ghi trên vận đơn sử dụng để khai tờ khai hải quan. Vận đơn sử dụng để khai là vận đơn có tên người nhận hàng là người nhập khẩu trên tờ khai hải quan.

Ví dụ: Với “Số vận đơn” là: LSHCM15, “Ngày vận đơn” là 15/08/2017 thì sẽ khai tại ô chỉ tiêu thông tin số 1.26 - “Số vận đơn” trên tờ khai nhập khẩu là 150817LSHCM15.

Đối với tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện khai các tiêu chí trên tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, riêng tiêu chí 2.24 - “Số vận đơn” thực hiện khai như sau:

- Trước khi đưa hàng vào cảng hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan thông qua hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ pus.customs.gov.vn) để lấy số quản lý hàng hóa xuất khẩu cho lô hàng.

- Sau khi lấy được số quản lý hàng hóa xuất khẩu cho lô hàng, người khai hải quan sử dụng số quản lý hàng hóa đã được cấp để khai vào tiêu chí 2.24 - “Số vận đơn” trên tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu.

Quyết định này áp dụng thí điểm đối với tất cả các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu có cửa khẩu xuất (địa điểm xếp hàng trên tờ khai xuất khẩu) hoặc cửa khẩu nhập (địa điểm dỡ hàng trên tờ khai nhập khẩu) là các cảng biển thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 15/8/2017 đến thời điểm Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để triển khai quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại cảng biển và cảng hàng không; Hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các đơn vị hải quan trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan và các đối tượng có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện khai và kiểm tra nội dung khai “Số vận đơn” trên tờ khai hải quan điện tử theo hướng dẫn tại Điều 1 Quyết định này.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hải Phòng xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thuộc địa bàn quản lý để thực hiện hiệu quả nội dung khai số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tránh gian lận xảy ra. Đồng thời, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các đơn vị hải quan trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan và các đối tượng có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, sau quá trình triển khai thí điểm Tổng cục Hải quan đánh giá kết quả thực hiện thí điểm theo Quyết định này; đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quản lý, giám sát hàng hóa tự động.