Thị trường bảo hiểm: Mục tiêu tăng trưởng 12 - 15% năm 2015

pv.

(Tài chính) Thị trường bảo hiểm năm 2014 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các doanh nghiệp bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, năng lực tài chính ổn định, phát triển được các sản phầm bảo hiểm mới. Mục tiêu trong năm 2015 sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của thị trường ổn định từ 12 đến 15%/năm.

Mục tiêu trong năm 2015 sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của thị trường ổn định từ 12 đến 15%/năm. Nguồn: internet
Mục tiêu trong năm 2015 sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của thị trường ổn định từ 12 đến 15%/năm. Nguồn: internet

Tăng trưởng tích cực

Thời gian qua, hệ thống các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan tiếp tục được tập trung hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bảo hiểm, đáp ứng các cam kết song phương, đa phương về hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi đối với người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm bảo lãnh (Nghị định 68/2014/NĐ-CP), Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư hướng dẫn triển khai bảo hiểm thủy sản (Thông tư 115/2014/TT-BTC và Thông tư 116/2014/TT-BTC).

Năm 2014, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng so với các năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2014 dự kiến đạt 52.680 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2013. Tại thời điểm cuối năm 2014, tổng tài sản đạt 154.222 tỷ đồng tăng 15,2% so với năm 2013; trong đó đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 131.371 tỷ đồng tăng 15,6% so với năm 2013. Cũng trong năm 2014, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm hơn 18.552 tỷ đồng tăng 4,1% so với năm 2013, trong đó, đã kịp thời xử lý bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh do một số phần tử quá khích lợi dụng việc công nhân biểu tình phản đối liên quan đến sự kiện Trung Quốc đặt dàn khoan HD981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để phá hoại tài sản một số doanh nghiệp, qua đó góp phần ổn định kinh tế xã hội.

Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tiếp tục được cấu trúc theo Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 6/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó các DNBH đã được củng cố năng lực tài chính, tăng cường mức độ an toàn tài chính và hiệu quả đầu tư. Đến nay, thị trường bảo hiểm có 61 doanh nghiệp bảo hiểm gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm với tổng vốn chủ sở hữu gần 40.982 tỷ đồng tăng 11,4% so với năm 2013.

Doanh nghiệp bảo hiểm đã đẩy mạnh khai thác tại các mảng thị trường  tiềm năng, phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm bảo lãnh. Đối với bảo hiểm nông nghiệp, sau 3 năm thí điểm thực hiện, số hộ tham gia bảo hiểm là 304.017 hộ với tổng giá trị được bảo hiểm là 7.747,9 tỷ đồng; tổng doanh thu phí bảo hiểm là 394 tỷ đồng, số tiền bồi thường là 707,4 tỷ đồng. Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xây dựng phương án mở rộng bảo hiểm nông nghiệp theo hướng mở rộng và triển khai bảo hiểm cây lúa và bảo hiểm gia súc. Đối với bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, sau 3 năm thực hiện, các DNBH đã cấp được 46 hợp đồng bảo hiểm với tổng doanh thu phí bảo hiểm là 17,23 tỷ đồng, số tiền bồi thường là 13,33 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu được bảo hiểm là 12.592 tỷ đồng.

Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tập trung phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế; nâng cao năng lực tài chính, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm; đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Mục tiêu trong năm 2015 sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của cả thị trường ổn định từ 12 đến 15%/năm.

Hoàn thiện hơn nữa trong vấn đề tổ chức hoạt động, nâng cao tính công khai minh bạch, nâng cao tiêu chí, điều kiện trong việc cấp phép thành lập doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính, công tác quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm.

Song song với đó, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng: Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm như biện pháp đảm bảo ổn định tài chính; khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, vùng sâu, vùng xa cho cho người dân có thu nhập thấp. Trong năm 2015, triển khai sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp để tái cơ cấu doanh nghiệp bảo hiểm, phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, hiệu quả và bền vững, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cho các lĩnh vực kinh tế và dân cư, góp phần ổn định kinh tế xã hội.