Thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

PV.

Văn phòng Quốc hội cho biết, chiều ngày 19/6, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với 454/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,46% trong tổng số đại biểu.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Nguồn: internet
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Nguồn: internet

Theo đó, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng.

Số thu trên bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phê chuẩn tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016.

Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước được thông qua gồm vay trong nước là 195.900 tỷ đồng và vay ngoài nước là 67.235 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết.