Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 5/2017

Bộ Tài chính

- Tổng thu NSNN thực hiện tháng 5/2017 ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 66,88 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng đạt 388,26 nghìn tỷ đồng; Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng trước, lũy kế 5 tháng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng đạt 74 nghìn tỷ đồng.

- Tổng chi NSNN thực hiện tháng 5/2017 ước đạt 94,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 5 tháng đầu năm ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 76,26 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; Chi thường xuyên đạt 362,39 nghìn tỷ đồng, tương đương 40,4% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016; Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán, tương đương cùng kỳ năm 2016.

- Tình hình huy động vốn cho NSNN: Tính đến 31/5/2017, khối lượng trái phiếu chỉnh phủ huy động trên thị trường là 103.396,7 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch phát hành (183,3 nghìn tỷ đồng); đồng thời đã phát hành 33.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho Bảo hiểm Xã hội đạt 55% kế hoạch phát hành (60.000 tỷ đồng).