Thu phí hải quan kiểm tra, giám sát với hàng hóa yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

PV.

Ngày 14/8/2018,Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo 4769/TB-TCHQ về việc thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Mức phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200.000 đồng/01 đơn. Nguồn: internet
Mức phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200.000 đồng/01 đơn. Nguồn: internet
Theo đó, đối tượng nộp phí là chủ sở hữu quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền ủy quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Phí hải quan kiểm tra, giám sát được nộp vào tài khoản kho bạc của cơ quan hải quan trước khi nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát.

Theo Thông báo, mức phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 200.000 đồng/01 đơn và không được hoàn trả trong trường hợp đề nghị kiểm tra, giám sát bị từ chối.

Chủ sở hữu quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền ủy quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nộp phí vào tài khoản Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội -  Cục Hải quan thành phố Hà Nội (Mã quan hệ ngân sách: 2995093; Tài khoản thu phí và lệ phí hải quan: 3511; Kho bạc nhà nước Thanh Xuân: KB 0022).
Đồng thời, khi nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan, người nộp đơn phải nộp kèm chứng từ nộp phí (bản photo) có xác nhận của người nộp đơn.