Ngành Hải quan:

Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính

Minh Hà

Cơ quan hải quan tiếp tục cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực hải quan một cách mạnh mẽ, quyết liệt, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nỗ lực đột phá vươn lên.

Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.
Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Lấy sự hài lòng của người dân, DN để đánh giá hiệu quả

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN).

Theo Kế hoạch, cơ quan hải quan tiếp tục cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực hải quan một cách mạnh mẽ, quyết liệt, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nỗ lực đột phá vươn lên.

Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói đi đôi với làm và gắn với kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức.

Để đạt mục tiêu trên, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, DN là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, DN để đánh giá hiệu quả”.

Cùng với đó, tiếp tục coi trọng hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, không bị động, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp trong quá trình ra quyết định, nhất là phản ứng chính sách nhanh, kịp thời.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống các cơ quan, đơn vị ngành Hải quan, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trong Ngành nhằm phục vụ người dân, DN ngày một tốt hơn.

Bên cạnh các nội dung trên, cơ quan hải quan thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu; càng “áp lực” thì càng phải “nỗ lực”, chuyển từ trạng thái “bị động” sang “chủ động”; tạo sự thân thiện, cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, DN.

Công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, DN và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành.

Các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai và kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn; 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính...

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, để bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, DN tham gia thực hiện; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở sử dụng dữ liệu đã được số hóa...