Thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh

PV.

Trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 Chính phủ đánh giá, sau 03 năm triển khai Nghị quyết 19, môi trường kinh doanh của nước ta được cải thiện mạnh mẽ, tăng 9 bậc (từ vị trí 91/189 lên 82/190) với 5 chỉ số tăng hạng. Đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và hoan nghênh nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của một số bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua; ngày càng tin tưởng, kỳ vọng vào những giải pháp cải cách của Nghị quyết 19.

Tuy thứ hạng môi trường kinh doanh của nước ta đã được cải thiện trên hầu hết các chỉ tiêu nhưng chưa đạt trung bình ASEAN 4, thậm chí một số chỉ tiêu chưa đạt trung bình ASEAN 6.

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả, chất lượng các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01/2017.

Chính phủ cũng đánh giá, qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đã góp phần tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào cam kết về một Chính phủ kiến tạo, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ký cam kết về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được ban hành. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết chậm được triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP; định kỳ báo cáo theo quy định để công khai kết quả thực hiện. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá theo quy định, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/NQ-CP nếu cần thiết, báo cáo Chính phủ vào quý II năm 2017.