Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách


Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN), tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN.

Bộ Tài chính cho biết, trong quản lý các quỹ tài chính ngoài NSNN, Bộ đặt chỉ tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp và tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN theo quy định tại Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14  ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo giảm dần về số lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế và quy định của hệ thống pháp luật hiện hành. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN.

Nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN; xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực cán bộ nhằm quản lý, sử dụng nguồn lực của các quỹ có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, công khai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hà Anh