Thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày

Theo baohaiquan.vn

Đó là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tăng cường quản lý trị giá trong những trường hợp chuyển kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển. Nguồn: PV.
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển. Nguồn: PV.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển đối với trường hợp nêu tại điểm g2 khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Cụ thể trường hợp: Cơ quan Hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo khi tham vấn nhưng người khai hải quan không đồng ý với cơ sở bác bỏ của cơ quan Hải quan, hoặc trường hợp người khai hải quan đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan nhưng không thực hiện khai bổ sung.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn, căn cứ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan hoặc ý kiến của người khai hải quan tại Biên bản tham vấn đã đồng ý cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan để thực hiện bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại trị giá theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Thông tư 38/2015/TT-BTC.