Tiền thưởng cho người lao động có tính thuế?

Theo chinhphu.vn

Trường hợp công ty chi trả tiền thưởng cho người lao động, khoản tiền thưởng bao gồm tiền nhà ở thì khoản tiền nhà nằm trong tiền thưởng này được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Công ty TNHH MTV Đầu tư - Dịch vụ - Thương mại Nhuận Giang (TP. Hồ Chí Minh) có thuê người nước ngoài làm việc, lương khoán bao gồm tiền nhà ở. Hàng tháng, Công ty đóng thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế đối với tiền nhà ở nằm trong tiền lương.

Hiện Công ty có chính sách thưởng cho người nước ngoài, khoản thưởng là một tháng tiền lương có bao gồm tiền nhà ở. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, Công ty có phải trả thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền nhà nằm trong tiền thưởng hay không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có chi trả tiền thưởng cho người lao động, khoản tiền thưởng bao gồm tiền nhà ở thì khoản tiền nhà nằm trong tiền thưởng này được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.