Tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được bố trí trong ngân sách các cấp 

Huy Nguyễn

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 9814 /BTC-HCSN gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đồng kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc chi trả tiền giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 19/5/2023.
Lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 19/5/2023.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 6795/VPCP-KTTH ngày 02/9/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc chi trả tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật: “Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/9/2023 về việc bố trí kinh phí chi tiền thưởng tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, bảo đảm đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 5448/BTC-HCSN ngày 29/5/2023 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó nêu rõ: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về “Giải thưởng Hồ Chí Minh, “Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP.

Trong đó, tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP quy định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước; tổ chức lễ trao tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 67 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước (NSNN)  của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Như vậy, căn cứ theo các quy định này, Bộ Tài chính khẳng định, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, được chi từ nguồn NSNN của cấp mình; không có quy định giao dự toán cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi thưởng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và nguồn kinh phí chi tiền thưởng theo đúng quy định. Trong đó, báo cáo rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc chi trả tiền thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải.

Trước đó, ngày 22/6/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2488/BVHTTDL-KHTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán NSNN năm 2023 để chi trả tiền thưởng cho 13 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng “Giải thưởng Hồ Chi Minh” và 101 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng “Giải thưởng Nhà nước” với số tiền 30.813.200.000 đồng (các hồ sơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Hội đồng cấp Nhà nước).

Việc chi tiền thưởng cho 3 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 11 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng “Giải thưởng Nhà nước” còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả.

Năm 2016, căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí Giải thưởng Hồ Chi Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ sung kinh phí Giải thưởng Hồ Chi Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 25.422.100.000 đồng.

Tuy vậy, qua nghiên cứu nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính nhận thấy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa tiếp thu, làm rõ ý kiến Bộ Tài chính đã tham gia.

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí chi trả tiền thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5448/BTC-HCSN ngày 29/5/2023 nêu trên.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan (bộ, ban, ngành, địa phương) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp NSNN hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.