Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020:

Tiếp tục sửa đổi nhiều chính sách thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, năm 2015 Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục sửa đổi nhiều chính sách thuế, theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

Năm 2015 Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục sửa đổi nhiều chính sách thuế. Nguồn: internet
Năm 2015 Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục sửa đổi nhiều chính sách thuế. Nguồn: internet

Sửa đổi và ban hành nhiều chính sách thuế

Năm 2015, Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội, Chính phủ ban hành luật, nghị định, thông tư hướng dẫn Luật phí, lệ phí; trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Tài nguyên; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách thu ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên đảm bảo thống nhất, phù hợp với nội dung và lộ trình sửa đổi, bổ sung của Luật Dầu khí, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, với chức năng và nhiệm vụ của mình, sẽ trình Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật về thuế; trình Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó, để đáp ứng những yêu cầu đổi mới, ngành Thuế cũng sẽ hoàn thiện thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa và tích hợp cao.

Để hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, phù hợp với thực tiễn, bên cạnh việc lấy ý kiến của các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp và bản thân các doanh nghiệp - đối tượng chịu tác động trực tiếp từ chính sách thuế, Bộ Tài chính cũng tham khảo luật thuế của các nước, các quy tắc, thông lệ quốc tế. Đây là cơ sở để mở rộng quyền đánh thuế và quản lý thuế của Việt Nam đối với các hoạt động kinh doanh đầu tư quốc tế, tạo cơ sở pháp lý và hỗ trợ cho đàm phán quốc tế, nhằm giải quyết các hạn chế của Việt Nam trong việc chưa có chính sách trong nước đối với các vấn đề có yếu tố quốc tế.

Các nội dung này cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước, góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế; và nhất là góp phần mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát các nguồn thu mới phát sinh.

Mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020:

Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính và ứng dụng CNTT hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao. 

Xây dựng bộ máy quản lý thuế hiện đại

Để hoàn thành mục tiêu chiến lược cải cách hệ thống thuế đã đề ra, năm 2015, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục điều chỉnh dần cơ cấu nguồn nhân lực cho phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế theo hướng tăng chỉ tiêu biên chế cho các cục thuế, đặc biệt là cục thuế các tỉnh, thành phố lớn; nâng tỷ lệ công chức thuế làm công tác thanh tra, kiểm tra đạt 30%; tỷ lệ công chức thuế quản lý khu vực doanh nghiệp (DN) lớn, DN vừa chiếm 45%; tiếp tục xây dựng và từng bước đưa vào áp dụng phương pháp quản lý nguồn nhân lực hiện đại; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá phân loại cán bộ, công chức hàng năm đảm bảo khách quan, thẳng thắn, minh bạch, công khai, toàn diện.

Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử, tạo thuận lợi và giảm thời gian của người nộp thuế (NNT) như: phối hợp với các đơn vị liên quan để DN thực hiện đăng ký thuế qua mạng internet; hoàn thiện quy trình kê khai và kế toán thuế; tiếp tục phối hợp duy trì cổng điện tử cung cấp các dịch vụ thuế cho NNT; phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai nhanh dự án nộp thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2015 hoàn thành triển khai dự án này tới 63/63 tỉnh/thành phố, góp phần làm giảm thời gian cho NNT.

Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  phục vụ công tác quản lý thuế thông qua việc nâng cấp và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành, đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015; xây dựng ứng dụng quản lý thuế trước bạ; nâng cấp mở rộng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và triển khai thí điểm...