Tiêu chí phân loại khoản chi phúc lợi là gì?

TCTC (Tổng hợp)

Độc giả Nguyễn Hoàng An hỏi: Về các khoản chi có tính chất phúc lợi khác như quy định tại khoản 2.30 Điều 6 sửa đổi tại điều 4 Thông tư 96/2015/Tt-BTC là những khoản gì? Tiêu chí phân loại khoản chi phúc lợi bới các khoản chi khác là gì?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về việc này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành Luật sửa đôi, bô sung một sô điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư so 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư so 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

+ Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư so 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điểu này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điểu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi cỏ đủ hoả đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoả, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giả đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của cảc văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chỉ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê bao gôm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tỉnh thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi cỏ tỉnh chất phúc lơi chỉ trưc tiếp cho nsười lao đôns như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chỉ ho trợ điểu trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động cỏ thành tích tốt trong học tập; chỉ ho trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và nhữn£ khoản chi có tính chất phúc loi khác. Tổng sổ chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quả 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều 63 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:

" Điều 63. Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1. Ngưyên tắc kế toán

a) ... Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiên và nâns cao đời sốns vât chất, tỉnh thần của người lao đôns..."

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả theo nguyên tắc như sau:

Các khoản chi có tính chất phúc lợi theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC là các khoản chi trực tiếp cho người lao động ngoài các khoản chi lương thưởng đã thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật, nhăm cải thiện, nâng cao đời sông vật chât, tinh thân cho người lao động.. Khoản chi có tính chất phúc lợi để xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản chi đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Neu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.