Hướng dẫn thời hạn nộp tiền sử dụng đất

TCTC (Tổng hợp)

Thông báo đến chậm vào ngày thứ 28, 29 hoặc sau 30 ngày.. Theo điểm a khoản 4 Điều 14 nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo”. Nếu cơ quan Thuế gửi giấy báo đến chậm, sát ngày hoặc sau 30 ngày phải nộp thuế phải làm gì để không bị phạt?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về việc này, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

+ Tại Khoản 4 Điều 14 quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

“a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kỷ Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông bảo thì phải nộp tiền chậm nộp đổi với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lỷ thuế trừ trường hợp cỏ đơn xỉn ghi nợ tiền sử dụng đất đổi với những trường hợp được ghi nợ. ”

+ Tại Khoản 3 Điều 17 quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất:

“a) Xác định so tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định tại Nghị định này và thông báo cho người sử dụng đất đủng thời hạn.

b) Tô chức, hướng dan, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Độc giả nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuê thì Độc giả phải nộp 50% tiên sử dụng đât trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày cơ quan thuế ký Thông báo.

- Trường hợp độc giả nhận được Thông báo vào ngày thứ 28, 29 hoặc sau 30 ngày kê từ ngày cơ quan thuê ký Thông báo dân đên việc Độc giả nộp sô tiên sử dụng đât quá thời hạn quy định và phải nộp tiên chậm nộp đôi với sô tiên chưa nộp thì đê nghị Độc giả cung câp cụ thê cơ quan thuê gửi Thông báo dẫn đến việc chậm nộp tiền sử dụng đất để Cục Thuế TP. Hà Nội kiểm tra và xử lý kịp thời.