Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Theo customs.gov.vn

Với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành, tạo sự chủ động trong công tác và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Nguồn: internet

Nội dung Kế hoạch tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể  của cải cách hành chính là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính.

Về cải cách thể chế: Tổng cục Hải quan tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực hải quan. Thường xuyên rà soát hệ thống pháp luật của ngành để tham mưu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan. Đồng thời tập trung hoàn thiện các dự thảo văn bản được giao chủ trì soạn thảo...

Việc cải cách thủ tục hành chính phải được thực hiện từ khâu xây dựng chính sách, pháp luật đến khâu tổ chức thực hiện pháp luật hải quan, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo các trang thiết bị hiện đại để thực hiện thủ tục hải quan được nhanh chóng; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp thực hiện thủ tục...

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời thống kê thủ tục hành chính hải quan chưa được công bố để trình Bộ quyết định công bố theo quy định. Sau khi có quyết định thì tiến hành niêm yết công khai trên các trang thông tin điện tử, tại trụ sở, địa điểm giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong ngành nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Sắp xếp, kiện toàn các Chi cục Hải quan và Đội (Tổ) thuộc Chi cục trực thuộc cục Hải quan tỉnh, thành phố đảm bảo cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

Hiện đại hóa hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, triển khai và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; quản lý vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS và ứng dựng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ.

Để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan khuyến khích các đơn vị trong ngành nghiên cứu đề xuất, triển khai các sáng kiến về cải cách hành chính.