Tổng cục Hải quan triển khai tích cực, hiệu quả hoạt động tác nghiệp trực tuyến


Thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã triển khai tích cực, hiệu quả hoạt động tác nghiệp trực tuyến. Qua đó, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoạt động nghiệp vụ thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Nguồn: internet

Hỗ trợ doanh nghiệp qua phương thức điện tử

Thích ứng trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo hải quan các tỉnh, thành phố phát huy tối đa hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hoạt động nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp và cán bộ hải quan.

Theo đó, lực lượng hải quan đã tăng cường hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan, đường dây nóng, email…

Đặc biệt, để tăng cường sự tương tác giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã triển khai phiên bản mới của Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn; đồng thời, hỗ trợ triển khai phiên bản Cổng thông tin điện tử của 4 cục hải quan: Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nam Ninh và Khánh Hòa.

Đẩy mạnh cải cách hành chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 89%, trong đó có 162 thủ tục trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp ở mức độ 4 (đạt tỷ 84,4%). Tổng cục Hải quan cũng tích hợp 2 dịch vụ công trực tuyến “Khai bổ sung hồ sơ hải quan” và “Hủy tờ khai hải quan” với Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời đề xuất Bộ Tài chính danh sách 60 thủ tục tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.

Để thuận tiện cho doanh nghiệp trong thanh toán điện tử, Tổng cục Hải quan đã không ngừng mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên cả nước. Đến nay, có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, trong đó có 30 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 95,6% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 171/192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 89%, trong đó có 162 thủ tục trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp ở mức độ 4 (đạt tỷ 84,4%).

Cùng với đó, Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASCM) cũng được ngành Hải quan triển khai tích cực tại 33/35 cục hải quan địa phương nhằm thông quan nhanh chóng, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả trong toàn hệ thống

Nhằm giúp Chính phủ và các bộ, ngành kịp thời nắm bắt thông tin và triển khai các giải pháp phù hợp trong việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh, Tổng cục Hải quan đã kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thông qua hệ thống công nghệ thông tin

Để đảm bảo hoạt động trong hệ thống hải quan thông suốt, hiệu quả, Tổng cục đã hoàn thành việc thiết lập môi trường làm việc từ xa và họp trực tuyến cho cán bộ, công chức hải quan thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua mạng (hệ thống EdocCustoms) và ứng dụng các giải pháp công nghệ họp trực tuyến như Microsoft Teams… Đồng thời, tích cực hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan địa phương ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương thuê Hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi ngành Hải quan hướng tới “Hải quan số”.

Đồng thời, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan (giai đoạn 2021 – 2025); kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính; kế hoạch và triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia...