Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua cao điểm những tháng cuối năm

Việt Dũng

Phát huy thành tích nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) và truyền thống thi đua yêu nước, Tổng cục Thuế kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý IV và cả năm 2022 ở mức cao nhất.

Ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Thuế đã phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”.
Ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Thuế đã phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”.

Ngày 16/11/2022, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng ký ban hành Công văn số 4220/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua cao điểm những tháng cuối năm 2022.

Công văn nêu rõ, năm 2022, nền kinh tế trong nước được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, từ đó đã tác động nhất định đến nền kinh tế Việt Nam dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN.

Trong thời gian tới, tiếp tục át huy thành tích nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN và truyền thống thi đua yêu nước, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các Cục Thuế, các Cục, Vụ, đơn vị bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về triển khai NSNN năm 2022 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 ở mức cao nhất. Các đơn vị tiếp tục tập trung phân tích, rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp khai thác tăng thu NSNN.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn trong toàn hệ thống tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để thực hiện Công văn số 106/TCT-TCCB ngày 11/01/2022 về phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.