Tổng cục Thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản nộp

Thùy Linh

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành triển khai thu nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo mã định danh khoản nộp (ID).

Tổng cục Thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản nộp (ID).
Tổng cục Thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản nộp (ID).

Theo đó, kể từ ngày 10/5/2023, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (bao gồm dịch vụ Thuế điện tử eTax phân hệ doanh nghiệp, cá nhân; dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile) nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của Luật Quản lý thuế, lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã ID khoản nộp; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo mã ID khoản phải nộp.

Người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gợi ý xử lý với từng khoản thuế (nộp, tra soát, hoàn, bù trừ). Căn cứ thông tin cơ quan thuế ghi nhận trên ứng dụng, căn cứ hồ sơ cụ thể của người nộp thuế, cơ quan thuế giải quyết đề nghị của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế cho biết, sẽ có nhiều điểm mới trong thu nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu. Cụ thể, cơ quan thuế cung cấp tình hình xử lý nghĩa vụ của người nộp thuế đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế phục vụ tra cứu, thực hiện các thủ tục về thuế.

Người nộp thuế sử dụng mã ID để ghi trên Giấy nộp tiền khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế sử dụng mã ID để xử lý bù trừ khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID, xử lý hồ sơ đề nghị tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID. Người nộp thuế nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo thứ tự thanh toán quy định tại Luật Quản lý thuế.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 69 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 20/9/2021 hướng dẫn luật Quản lý thuế, cơ quan thuế cung cấp tình hình xử lý nghĩa vụ của người nộp thuế đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế bao gồm: Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xoá nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn của người nộp thuế phát sinh trong tháng trước; Các khoản còn phải nộp, đã nộp, còn được hoàn đã được hệ thống ứng dụng quản lý thuế ghi nhận đến thời điểm tra cứu.

Các khoản nêu trên được chi tiết về: cơ quan thu, loại nghĩa vụ (phải nộp hay tạm nộp/nộp thừa), số tham chiếu chứng từ (nếu có), ID khoản phải nộp, số quyết định/số thông báo (nếu có), kỳ thuế, ngày quyết định/Ngày thông báo (nếu có), tiểu mục, số tiền, loại tiền, mã chương, địa bàn hành chính, hạn nộp/ngày chứng từ, số tiền đã nộp tại ngân hàng thương mại (nếu có), trạng thái xử lý nghĩa vụ, gợi ý xử lý...

Thông tin cung cấp là thông tin cơ quan thuế ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế, có thể không phải là nghĩa vụ cuối cùng của người nộp thuế.