Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ chú trọng những vấn đề gì?

PV.

Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp, thông tin chuyên đề về doanh nghiệp... là những nội dung trọng tâm sẽ được tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 26/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Theo đó, nội dung Tổng điều tra gồm 6 nhóm thông tin: 1- Thông tin chung về cơ sở; 2- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; 3- Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; 4- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; 5- Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; 6- Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Trong đó, thông tin chung về cơ sở gồm: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; loại hình cơ sở: Loại hình doanh nghiệp, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp gồm: Mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn.