Tổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 7/2021

PV.

Quy định mới về sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước; Lập dự toán, quản lý kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm... là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 07/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quy định lập dự toán, quản lý kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Ngày 19/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

Theo đó, Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

Về chi tiền ăn, ở của các đoàn thể thao các nước tham dự, bao gồm cả đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, theo Thông tư, mức chi 1.880.000 đồng/người/ngày (tương đương mức chi 80 USD/người/ngày theo thông lệ quốc tế).

Về chi tiền làm nhiệm vụ, chi cho đối tượng làm nhiệm vụ môn bóng đá, mức chi từ 500.000 - 7.050.000 đồng/người/ngày.

Thông tư số 34/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/7/2021 và được áp dụng cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 34/2021/TT-BTC.

Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Ngày 19/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, kinh phi thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322; Nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thông tư số 35/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/7/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 35/2021/TT-BTC.

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 26/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Thông tư số 36/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 36/2021/TT-BTC.

Bãi bỏ Thông tư quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Ngày 27/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Thông tư số 37/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/7/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 37/2021/TT-BTC.

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Ngày 31/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Thông tư số 38/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 38/2021/TT-BTC.

Sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Theo đó, Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về lập Báo cáo tài chính nhà nước. Cụ thể, bổ sung thêm đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước gồm: Bộ, cơ quan Trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; Bộ, cơ quan Trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử - văn hóa); Sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử - văn hóa); Sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; UBND cấp huyện...

Thông tư số 39/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 39/2021/TT-BTC.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Ngày 04/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Theo đó, một số quy định nổi bật về tổ chức và hoạt động của DATC, cụ thể: DATC tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và Điều lệ này. Vốn điều lệ của DATC là 6.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của DATC thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quy định tại Điều lệ này.

Thông tư số 42/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/7/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 42/2021/TT-BTC.