Triệu lá phiếu - Một niềm tin

Thái Bình

Ngày 22/5, cử tri cả nước nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình - bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Niềm tin của cử tri được gửi trọn vào lá phiếu, gửi trọn vào những người có đức, có tài vì sự nghiệp phát triển của đất nước...


Cuộc bầu cử lần này là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HÐND các cấp.

Ðây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra vào thời điểm Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng đã thành công tốt đẹp với những nhiệm vụ, phương hướng phát triển mạnh mẽ và những thông điệp đổi mới rõ ràng.

Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và quá trình hội nhập, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, phải thể hiện tầm cao trí tuệ, có trách nhiệm đầy đủ với nhân dân và đất nước.

Thông qua bầu cử, một lần nữa dân tộc Việt Nam khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn một cách kiên trì, kiên định và kiên quyết, tạo động lực mới cho đất nước phát triển.

Thông qua bầu cử để gắn kết chặt chẽ hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt lên mọi thách thức, thể hiện uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của quốc gia, dân tộc.

Cùng với thành công của đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đó, từ nhiều tháng qua, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước đã nỗ lực hết mình, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử. Quy trình hiệp thương, lựa chọn nhân sự, lập danh sách chính thức các ứng cử viên; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ở khắp nơi diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, chân tình, có trách nhiệm trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Cử tri cả nước đi bầu cử không chỉ là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với đất nước. Mỗi lá phiếu của cử tri đều mang sứ mệnh cao cả là "viên gạch hồng" góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ðể làm tròn trách nhiệm thiêng liêng cao cả ấy, mỗi cử tri hãy phát huy cao độ tinh thần làm chủ, thực sự tâm huyết với lá phiếu bầu, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HÐND các cấp.

Thành công của ngày bầu cử hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng đểnâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước, từ đó triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng...