Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tài nguyên-Môi trường

PV.

(Tài chính) Sáng 15/03/2013, Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) nhằm hoàn thiện Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với BĐKH, đẩy mạnh công tác bảo vệ TN&MT”. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo và nhiều chuyên gia, nhà quản lý của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ TN&MT.

Ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đề án về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ TN&MT: Cơ sở hoạch định chính sách bền vững đất nước

Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT được Ban Cán sự Đảng Chính phủ giao chủ trì chuẩn bị Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường“.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Đề án được chuẩn bị trên cơ sở bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về chính sách, pháp luật đất đai, chiến lược biển, khoáng sản và bảo vệ môi trường…

Ngoài ra, Bộ TN&MT và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành nhiều hội thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương cũng như các chuyên gia, các đại sứ quán, đại biểu trong và ngoài nước. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, dự thảo Đề án, Báo cáo tóm tắt, tờ trình Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được hoàn thiện.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cùng khẳng định về tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án; việc Trung ương Đảng ban hành nghị quyết, thống nhất kế hoạch hành động cho cả nước ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), bảo vệ tài nguyên và môi trường lâu dài cho Việt Nam là công việc có ý nghĩa sống còn, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.

Dự kiến ngày 22/03/2013, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị Đề án này. Trên cơ sở đó, Đề án sẽ được trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XI) làm luận cứ ban hành Nghị quyết Trung ương về ứng phó với BĐKH và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Làm rõ sự tương tác giữa ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị Đề án của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT, Đề án được chuẩn bị rất công phu, nội dung phong phú,… bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của một Đề án trình ra Trung ương… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cần tiếp tục nghiên cứu thêm để Đề án có tính khái quát cao hơn nữa, nội dung chính và phần cốt lõi của Đề án sâu sắc hơn nữa.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Hiện nay, BĐKH cùng với suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường đang là những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện, sâu sắc các hệ sinh thái tự nhiên, đời sống kinh tế - xã hội, quá trình phát triển, đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh môi trường, năng lượng, nguồn nước, lương thực trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường đang đứng trước nhiều thách thức đáng quan tâm, trong đó đặc biệt nổi lên là thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của đất nước với yêu cầu tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm.

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ môi trường trên quan điểm phát triển bền vững của Đảng và chủ động ứng phó với BĐKH, Đề án cần đánh giá khách quan, khoa học dựa trên thực tiễn và cập nhật được các xu thế lớn của thời đại, có tham khảo kinh nghiệm của các nước; đặc biệt Đề án cần làm rõ sự tương tác giữa 3 vấn đề: ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên, để sau này thuận tiện khi xây dựng Chương trình hành động cũng như lồng ghép trong xây dựng các Chương trình phát triển kinh tế  - xã hội của đất nước.

Chú trọng đảm bảo sinh kế cho người dân trong bối cảnh BĐKH

Ông Vương Đình Huệ đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo sinh kế cho người dân trong bối cảnh BĐKH. Theo ông, sinh kế của người Việt đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thay đổi toàn cầu, trong đó người nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương và khó chống đỡ với ảnh hưởng từ BĐKH nhất. Người dân đang dần tự biết cách thích nghi với thay đổi của tự nhiên song vai trò của Nhà nước là định hướng cũng như hỗ trợ họ để sinh kế ngày càng được đảm bảo và tăng cường…

Trước thực tế đó, Việt Nam cần phải có một chiến lược dài hơn, trong một tầm nhìn dài hạn, trong đó đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ các phương thức sinh kế để thích ứng BĐKH với mục tiêu đảm bảo các biện pháp quản lý môi trường và sinh kế bền vững, có tính đến các lựa chọn ứng phó với BĐKH trong quy hoạch các chiến lược thích ứng trong tương lai.

Về cơ chế tài chính, ông Vương Đình Huệ đồng tình với quan điểm cần đa dạng hoá nguồn lực đầu tư, đặc biệt là việc huy động, triển khai lồng ghép nguồn lực từ các tổ chức tài chính quốc tế, huy động các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ ứng phó với BĐKH. Đồng thời Đề án cần sắp xếp, xác định các mục tiêu cần ưu tiên thực hiện; cần làm rõ các chính sách thuế, phí để thực hiện giảm nhẹ, thích ứng với BĐKH, bảo vệ TNMT…

Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ  và các thành viên đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương. Bộ TN&MT sẽ tiếp thu và bổ sung, sớm hoàn thiện Đề án trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng.