Từ ngày 26/5/2020, giảm 30% phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường

PV.

Đó là quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, có hiệu lực từ ngày 26/5/2020.

Giảm 30% phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường. Nguồn: internet
Giảm 30% phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC, phí khai thác và sử dụng hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường các loại là 800 nghìn đồng/báo cáo; phí khai thác và sử dụng bản đồ các loại từ 870 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/mảnh; phí sử dụng cơ sở dữ liệu từ 460 nghìn đồng đến 9,145 triệu đồng/mảnh; phí khai thác, sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường từ 12 nghìn đồng đến 260 nghìn đồng/thông số.

Tuy nhiên, từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 áp dụng mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường chỉ bằng 70% mức quy định trên. Đây tiếp tục là giải pháp của Bộ Tài chính nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Thông tư số 22/2020/TT-BTC cũng quy định, người nộp phí thực hiện nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí thực hiện thu phí theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì thực hiện nộp phí theo thông báo của tổ chức thu phí.

Từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, áp dụng mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường chỉ bằng 70% mức quy định. Đây tiếp tục là giải pháp của Bộ Tài chính nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được trích lại 70% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí; nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc cung cấp dữ liệu và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.