Vi phạm công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel bị phạt 100 triệu đồng

PV.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel vừa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 09/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel với số tiền 100 triệu đồng.

Quyết định xử phạt dựa theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo Thanh tra UBCKNN, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên Trang thông tin điện tử của Tổng Công ty các tài liệu: Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, 2020, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020.

Bên cạnh đó, công bố thông tin không đúng thời hạn trên Trang thông tin điện tử của HNX, không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, công bố thông tin không đúng thời hạn trên Trang thông tin điện tử của Tổng công ty các tài liệu gồm: BCTC riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét; Giải trình nguyên nhân chênh lệnh lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại BCTC quý II, IV/2019, quý I/2020...

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán; BCTC hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất quý I, II/2019, quý I/2020, Giải trình nguyên nhân chênh lệnh lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước đối với quý I/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, 2019. Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ngoài ra các tài liệu gồm: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty các thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty về thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cũng được Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.