VietinBank tuân thủ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiếm soát

PV.

Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Thương mại là “phòng tuyến” tiên phong trong vấn đề phòng chống tội phạm này, thời gian qua Ban Lãnh đạo VietinBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để chung tay với Chính phủ Việt Nam ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền/TTKB.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Với xu hướng toàn cầu hóa của hệ thống ngân hàng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) không ngừng mở rộng thị trường hoạt động và thiết lập quan hệ với nhiều định chế tài chính trên thế giới. Nằm trong lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng quốc tế, VietinBank đã và đang từng bước phối hợp với các đối tác chiến lược hoàn thiện năng lực Quản lý Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là công tác quản lý tuân thủ Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB).

Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Thương mại là “phòng tuyến” tiên phong trong vấn đề phòng chống tội phạm này, thời gian qua Ban Lãnh đạo VietinBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để chung tay với Chính phủ Việt Nam ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền/TTKB.

VietinBank đã xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ PCRT/TTKB theo 3 vòng kiếm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định Khung về PCRT; Quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, TTKB trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VietinBank; Hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận; Thường xuyên cập nhật và ban hành nhiều công văn hướng dẫn, cảnh báo rủi ro cấm vận cập nhật theo quy định của Pháp Luật và các cơ quan giám sát PCRT/TTKB quốc tế.

Công tác đào tạo, truyền thông PCRT/TTKB cũng được VietinBank đẩy mạnh với nhiều hoạt động như: Nghiên cứu tình huống rửa tiền và TTKB trong nghiệp vụ, Bản tin PCRT hàng tháng, tổ chức nhiều lớp đào tạo cơ bản, chuyên sâu, phối hợp với các chuyên gia nước ngoài tổ chức các buổi truyền thông toàn hàng