Xác định nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về việc xác định nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và có nguồn thu từ dịch vụ hỏi: Theo quy định thì phải trích 40% cải cách tiền lương, tuy nhiên, trích 40% từ doanh thu hay 40% từ chênh lệch thu chi hàng năm?

Vấn đề này được Bộ Tài chính trả lời như sau: về trích lập nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019, Bộ đã ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 về việc hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019.

Theo đó, nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương được quy định rõ: Đơn vị được sử dụng tối thiểu 40% số thu để lại theo chế độ năm 2019; riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 46/2019/TT-BTC.

Về việc xác định số thu dịch vụ được để lại để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019, đối với các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được sử dụng tối thiểu 40% số thu từ các hoạt động dịch vụ, liên doanh liên kết và các khoản thu khác, sau khi trừ các chi phí trực tiếp đã tính vào giá dịch vụ cho các hoạt động này và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, việc xác định nguồn điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được quy định rõ, đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng (nếu có).