Xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân“

Đỗ Hoàng Anh Tuấn-Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

Bài học “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có giá trị sâu sắc trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cũng như phát triển sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhận thức sâu sắc được giá trị đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã và đang đẩy mạnh xây dựng, thực hiện “phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì  Hội nghị triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế (ngày 17/3/2017).
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế (ngày 17/3/2017).

Quán triệt phương châm gần dân, sâu sát dân

Những năm qua, công tác dân vận trong Ðảng bộ Bộ Tài chính luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao. Với phương châm, hướng về cơ sở, gần dân, sâu sát dân đã được quán triệt triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ghi nhận những chuyển biến tích cực ban đầu cho thấy: Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị ngành Tài chính đã có ý thức thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; Thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch đi cơ sở, tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với dân, giải đáp vướng mắc cho người dân; Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; Quan hệ giao tiếp, thái độ ứng xử với nhân dân đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực; Công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan, đơn vị đã góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, dân chủ, công khai, minh bạch; Hạn chế những sách nhiễu, gây phiền hà cho công dân và tổ chức trong quan hệ công tác và trong thực thi nhiệm vụ chính trị được giao.

Những kết quả trên đã mang lại ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bộ Tài chính với đặc điểm là một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, cán bộ, đảng viên, công chức phần lớn giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các cấp, các lĩnh vực công tác của Ngành.

Các lĩnh vực công tác tài chính ngân sách từ tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế chính sách pháp luật của các cơ quan tham mưu ở Bộ, đến các cơ quan tổ chức thực hiện như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước... tất cả các thủ tục hành chính và mọi hoạt động thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều liên quan mật thiết và trực tiếp đến đời sống, kinh tế, an sinh xã hội của người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai tốt công tác dân vận của Đảng vào đời sống và công tác của ngành Tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị nói riêng, toàn ngành Tài chính nói chung và rộng ra là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta.

Nhận thức sâu sắc nội dung của Nghị quyết 25-NQ/TW, đồng thời xuất phát từ tình hình, đặc điểm của ngành Tài chính và Đảng bộ Bộ Tài chính, những tồn tại, hạn chế trong công tác đảng của Đảng bộ nói chung, trong đó có công tác dân vận, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đảng ủy Bộ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ban hành Kế hoạch số 66-KH/ĐU và thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính về triển khai“Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”, đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết 04-NQ/ĐU, ngày 23/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính về xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nâng cao nhận thức về sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân của Đảng, Bác Hồ; Bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận gắn với việc chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin, quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức ở từng vị trí công tác của mình luôn cố gắng gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong và thực thi nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch, vì dân mà khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; nhiệm vụ quan trọng nhất của cấp ủy các tổ chức Đảng và lãnh đạo chuyên môn các cấp trong ngành Tài chính hiện nay.

Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân

Để làm tốt việc xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, Đảng ủy Bộ Tài chính xác định, trong thời gian tới đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tài chính cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình. Người cán bộ, đảng viên không ngại khó khăn, gian khổ, tiên phong trên tất cả các lĩnh vực, làm gương trong mọi hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Đối với mình, không tự cao, tự đại, kiêu ngạo mà luôn học tập, cầu tiến, luôn tự kiểm điểm, tự phê bình để làm điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với nhiệm vụ được giao, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “để việc công lên trước việc tư”, đã phụ trách việc gì thì phải tận tâm, tận lực, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

Quyết tâm học tập và làm theo phong cách vì dân, trọng dân, gần dân của Bác Hồ để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên, cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Hai là, cán bộ, đảng viên luôn gần dân, sâu sát với dân, nắm bắt được nguyện vọng của quần chúng nhân dân; Điều chỉnh, rèn luyện cách nói, cách viết, cách làm việc, cách lãnh đạo cho phù hợp, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tài chính hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải làm cho đông đảo quần chúng nhân dân hiểu đúng, tổ chức cho nhân dân thực hiện đúng và hiệu quả. Muốn vậy, cán bộ phải luôn sâu sát dân, để học cách nói, cách viết, cách làm việc sao cho hợp với lòng dân. Trong mọi công tác phải luôn ghi nhớ phương châm “gần dân, trọng dân”, giải quyết những vấn đề thiết thực có liên quan cụ thể tới đời sống của nhân dân cả về tinh thần và vật chất.

Ba là, quá trình xây dựng và thực hiện mọi kế hoạch công tác, cán bộ, đảng viên phải điều tra, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ; Phải động viên và phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh của quần chúng.

Bốn là, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Cán bộ, đảng viên với tư cách là những người lãnh đạo, quản lý phải là người tiên phong, gương mẫu trong mọi hoàn cảnh “miệng nói, tay làm”, thống nhất lời nói với hành động, thực hiện lý luận gắn với thực tiễn lãnh đạo, quản lý.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng, phong cách “vì dân, trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân” của Bác Hồ, đó là bổn phận, là danh dự của người cán bộ, đảng viên ngành Tài chính Việt Nam. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu nhất để xây dựng người cán bộ, đảng viên ngành Tài chính “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Ngành, xây dựng ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.  

Theo Thông tin Công tác Đảng số 2 (tháng 4/2017)