Xuất cấp hơn 34.164 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024

Huy An

Các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 34.164 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG), giao cho 41 tỉnh để hỗ trợ cho 531.337 học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Các Cục DTNN khu vực xuất cấp hơn 34.164 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh các địa phương.
Các Cục DTNN khu vực xuất cấp hơn 34.164 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh các địa phương.

Ngày 27/2/2024, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TCDT về xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Theo đó, Tổng cục DTNN giao 18 cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 34.164 tấn gạo từ nguồn DTQG giao cho 41 tỉnh để hỗ trợ cho 531.337 học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 theo quy định. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo cho các địa phương đến ngày 25/4/2024.

Tại Quyết định số 117/QĐ-TCDT, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực báo cáo và đề nghị UBND 41 tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ; phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện việc giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2023 - 2024, trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định của Tổng cục DTNN thì cấp theo số tiếp nhận của địa phương.

Trường hợp cao hơn so với quyết định của Tổng cục DTNN thì cấp theo số mà Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN quyết định; đồng thời, đề nghị địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) để quyết định cấp bổ sung, bảo đảm phù hợp với thời gian học kỳ II và trong năm học 2023 - 2024.

Việc giao, nhận gạo hỗ trợ học sinh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC và Văn bản số 15777/BTC-TCDT của Bộ Tài chính.