39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam

Việt Dũng

Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) vừa đăng tải công khai danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam.

Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được đăng tải công khai.
Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được đăng tải công khai.

Tại Thông báo số 357/TB-DNL ngày 19/11/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn công bố danh sách các Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Reques.

Theo đó, 39 nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam được công khai, trong đó có 6 nhà cung cấp nước ngoài là Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple. 

Theo Cục Thuế doanh nghiệp lớn, đây là những tập đoàn lớn đang nắm giữ 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, việc công bố danh sách các Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được căn cứ trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế,

Dưới đây là danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam:

39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam - Ảnh 1