4 trường hợp loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

PV.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017, Thông tư 46/2017/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/05/2017 hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, đã quy định cụ thể các trường hợp loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, theo Thông tư 46/2017/TT-BTC thì giao dịch trái phiếu Chính phủ bị loại bỏ trong các trường hợp sau:

Một là, Giao dịch lỗi của thành viên giao dịch;

Hai là, Giao dịch thiếu tiền tại ngày thanh toán nhưng không đề nghị áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán;

Ba là, Giao dịch đã áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán nhưng hết thời hạn lùi vẫn không đủ tiền thanh toán;

Bốn là, Giao dịch bán khống khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.