6 nhóm công việc để chuyển đổi số trong ngành Đo lường chất lượng

Nguyễn Linh

Chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới. Thời gian qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng đề án chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng đề án chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng đề án chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tại Việt Nam, hoạt động chuyển đổi số giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mới giành lợi thế trên các lĩnh vực công nghiệp truyền thống. Xu thế này tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh của nền kinh kế số hiện nay, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ.

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, các quyết định này đều xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Đối với ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cũng không nằm ngoài xu thế này. Cụ thể, thời gian qua, Ngành đã có nhiều sự quan tâm về việc xây dựng các nền tảng công nghệ để phục vụ giải quyết các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng đề án chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, thay đổi về phương thức làm việc. Trong Đề án, Tổng cục dự kiến triển khai 6 nhóm công việc, cụ thể:

Thứ nhất, thay đổi quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, phương thức chuyển đổi số, quy trình làm việc bằng nền tảng số được chấp nhận bằng quy định của pháp luật.

Thứ hai, đánh giá toàn bộ và xây dựng bản đồ số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Bản đồ số rất quan trọng giúp toàn Ngành chủ động quá trình chuyển đổi số, và bản đồ số được xây dựng dựa trên kỹ thuật về Quản trị tinh gọn Lean để tối ưu hóa bản đồ số và quá trình công việc.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện dữ liệu số, nền tảng số và giải pháp số. Dữ liệu về tiêu chuẩn, về tổ chức đánh giá sự phù hợp, đo lường, mã số mã vạch, dữ liệu về truyền thông… Tất cả sẽ được tích hợp trên nền tảng số và dựa trên dữ liệu và nền tảng số sẽ xây dựng giải pháp số phục vụ doanh nghiệp, đó chính là giải pháp về hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, đo lường… Như vậy, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp và xử lý thông tin trên nền tảng số.

Thứ tư, tập trung thực hiện việc đào tạo cán bộ, trong nền tảng số những con người với xã hội số đang cần thay đổi phương thức làm việc. Thứ năm, nền tảng số kết nối với quốc tế, quá trình trao đổi thông tin với quốc tế được thuận lợi.

Thứ sáu, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt cho các cán bộ làm về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ Trung ương đến địa phương bảo đảm thống nhất và nhất quán trong hoạt động này.