8,2 triệu cổ phiếu của CTCP Thống Nhất niêm yết trên HNX

PV.

Ngày 24/3/2017, CTCP Thống Nhất đã chính thức đưa 8,2 triệu cổ phiếu BAX lên đăng ký niêm yết trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký niêm yết đạt 82 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 17.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Thống Nhất đã chính thức đưa 8,2 triệu cổ phiếu BAX lên đăng ký niêm yết trên thị trường cổ phiếu niêm yết. Nguồn: hnx.vn
CTCP Thống Nhất đã chính thức đưa 8,2 triệu cổ phiếu BAX lên đăng ký niêm yết trên thị trường cổ phiếu niêm yết. Nguồn: hnx.vn

CTCP Thống Nhất (BAX) được thành lập năm 2004. Vốn điều lệ hiện nay của BAX là 82 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai nắm giữ 36,07% vốn cổ phần và 2 cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 35,45% vốn cổ phần.

Hoạt động chính của BAX là đầu tư, thi công xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và cung cấp các dịch vụ tư vấn phục vụ khách hàng đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện, BAX đang đầu tư, khai thác kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bàu Xèo có tổng diện tích xấp xỉ 500 ha trong đó 23 dự án thuê đất đã đi vào hoạt động và 4 dự án chuẩn bị triển khai, thu hút trên 562,2 triệu USD và 389,8 tỷ VNĐ vốn đầu tư đăng kí.

Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015 và 9 tháng đầu năm 2016 (Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

9 tháng/2016

Vốn CSH

132,3

135

2,06%

127,6

Doanh thu thuần

61,9

67,3

8,87%

41,3

Lợi nhuận sau thuế

24,5

22,8

(6,93%)

12,6

Tỷ lệ cổ tức (%)

22

22

-

-

              Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quyết toán Qúy III/2016

Trong thời gian tới, BAX tiếp tục tập trung đẩy mạnh kinh doanh thu hút các nhà đầu tư, hợp tác triển khai Dự án khu trung tâm dịch vụ phục vụ khu công nghiệp Bàu Xèo và xây dựng nhà xưởng cho các nhà đầu tư có nhu cầu thuê lại.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của BAX năm 2016

Chỉ tiêu

Năm 2016

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

66

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

19,7

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

29,88

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

24,06

Cổ tức (%)

20

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016