99,3% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp

PV.

Được đánh giá là đơn vị đi đầu trong triển khai Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp" và đạt kết quả đáng khích lệ. Kết quả khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy, 99,3% doanh nghiệp đánh giá hoạt động của Dự án mang lại hiệu quả rõ nét.

Nhiều mô hình, doanh nghiệp điển hình đã được ghi nhận, vinh danh trong hoạt động cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Nhiều mô hình, doanh nghiệp điển hình đã được ghi nhận, vinh danh trong hoạt động cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Triển khai nhiệm vụ được giao tại Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã tổ chức việc xây dựng, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25/5/2012. Ngay sau khi Dự án được phê duyệt, Bộ Công Thương đã thành lập Ban chỉ đạo, điều hành và cơ quan giúp việc đặt tại Vụ Khoa học và Công nghệ để tổ chức, thực hiện Dự án.

Việc triển khai các nhiệm vụ của Dự án phù hợp với định hướng chung của Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến 2020; phù hợp với định hướng chung của Đảng và Nhà nước trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế dựa trên nền tảng tăng năng suất thông qua việc ứng dụng, đổi mới công nghệ. Trong giai đoạn 2021-2020, bám sát nội dung và mục tiêu được giao, Ban chỉ đạo, điều hành Dự án đã lựa chọn ưu tiên và phương thức triển khai phù hợp cho từng thời điểm; linh hoạt trong tổ chức thực hiện để đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các hoạt động triển khai dự án đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện các hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại doanh nghiệp. Mặc dù về mặt số lượng, các mô hình triển khai tại doanh nghiệp chưa nhiều nhưng mức độ tác động và lan tỏa từ Chương trình nói chung và hoạt động của Dự án của Bộ Công Thương nói riêng là tích cực.

Theo số liệu điều tra về trình độ công nghệ thực hiện năm 2017 cho thấy cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm và sản xuất sản phẩm mới là ba phương thức được doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất để cải thiện kết quả kinh doanh. Trong đó, cải tiến sản phẩm hiện có thường chiếm tỷ lệ cao nhất do không phải đầu tư mới hoặc thay đổi nhiều như khi sản xuất sản phẩm mới. Tỷ lệ cải tiến quy trình sản xuất thường thấp hơn tỷ lệ cải tiến sản phẩm, nhưng cao hơn tỷ lệ giới thiệu sản phẩm mới. Doanh nghiệp khá tích cực thực hiện các biện pháp để cải thiện kết quả hoạt động với từ hơn 60% tới hơn 80% thực hiện ba hoạt động đổi mới. Quy mô doanh nghiệp tỷ lệ thuận với tần suất thực hiện các hoạt động đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, trong đó hơn 80% doanh nghiệp quy mô lớn có tham gia vào một hoạt hoạt động đổi mới sản phẩm hoặc quy trình và gần 50% mở rộng lĩnh vực sản xuất – kinh doanh; các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ con số này giao động từ 50% và 17-18%.

Kết quả khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy, 99,3% doanh nghiệp đánh giá hoạt động của Dự án mang lại hiệu quả rõ nét, trong đó, yếu tố được cải thiện nhiều nhất là năng lực tự thực hiện cải tiến của doanh nghiệp (98%), 64,7% các doanh nghiệp có cải thiện về năng suất, 56,9% doanh nghiệp có cải thiện về chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lãng phí nguyên nhiên vật liệu 54,2%, 47,1% doanh nghiệp có cải thiện về thời gian giao hàng…

Hỗ trợ của Dự án cũng đã giúp các doanh nghiệp đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe về hệ thống quản lý, chất lượng sản phẩm của nhà nhập khẩu, chuỗi cung ứng của các nhà gia công lắp ráp. Hiện có 94,8% các mô hình điểm tiếp tục duy trì sau khi kết thúc dự án, trong đó, 22,2% mô hình được mở rộng.

Đánh của Bộ Công Thương cũng cho thấy, đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các mô hình điểm đã mang lại hiệu quả rõ nét, là những ví dụ trực quan, sinh động và có tính thuyết phục đối với hoạt động cải tiến trong nội tại của doanh nghiệp; đồng thời, đang dần tạo ra sức lan tỏa cho các doanh nghiệp khác. Nhiều mô hình, doanh nghiệp điển hình đã được ghi nhận, vinh danh trong hoạt động cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Kết quả khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy, 99,3% doanh nghiệp đánh giá hoạt động của Dự án mang lại hiệu quả rõ nét, trong đó, yếu tố được cải thiện nhiều nhất là năng lực tự thực hiện cải tiến của doanh nghiệp (98%), 64,7% các doanh nghiệp có cải thiện về năng suất, 56,9% doanh nghiệp có cải thiện về chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lãng phí nguyên nhiên vật liệu 54,2%, 47,1% doanh nghiệp có cải thiện về thời gian giao hàng…