99,99% doanh nghiệp đang hoạt động đã tham gia dịch vụ khai thuế điện tử


Tính đến ngày 20/3/2019, cả nước đã có 703.363 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,99% trên tổng số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động.

Ngành Thuế mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.
Ngành Thuế mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Theo đó, số lượng DN đã hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử đạt 97,44%. Hệ thống hoàn thuế điện tử đã triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố với ước tính từ đầu năm đến 20/3/2019, có 3.353 DN tham gia hoàn thuế điện tử, tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 3.225 với tổng số tiền thuế đã hoàn gần 18.065 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 20/3/2019, có 254 DN tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, riêng tổng doanh thu xác thực từ 1/1/2019 - 20/3/2019 của 263.991 hóa đơn là 6.082 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là 527 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số lượng thủ tục hành chính đạt mức độ 3 trở lên do ngành Thuế cung cấp trực tuyến là 125 trên tổng số 298 thủ tục. Đồng thời, Tổng cục Thuế đang triển khai thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là tiến độ triển khai và mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực và  hoàn thuế điện tử, tạo môi trường pháp lý và các điều kiện thuận lợi để DN, người dân thực hiện tốt pháp luật thuế.

Đặc biệt, với kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2019-2020 vừa ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TCT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành Thuế quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu về hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế.