VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
8 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 609.087 tỷ đồng

Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/8/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát ước đạt 609.087 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán chi thường xuyên năm 2020.

8 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 609.087 tỷ đồng

Theo Kho bạc Nhà nước, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/8/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát ước đạt 609.087 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Kho bạc Nhà nước Việt Nam phát triển hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Giải pháp hạn chế rủi ro ngân quỹ trong thanh toán điện tử qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Số vốn này không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2019, số kiểm soát tăng 32.403 tỷ đồng về giá trị, giảm 0,8% về tỷ lệ so với dự toán.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước, đảm bảo các khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện đúng thẩm quyền và trong phạm vi nguồn lực được phân bổ, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Đối với các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chặt chẽ, nhất là các khoản chi: khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô..., đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định.

Được biết, từ ngày 6/8/2020, việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm đối với các khoản chi của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các khoản chi ngân sách có cơ chế hướng dẫn riêng theo quy định của cấp có thẩm quyền).

Việc chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đảm bảo điều kiện chi theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; có đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và hồ sơ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM