VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chưa phù hợp khi bổ sung đối tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước có các công trình theo hình BT

Việc bổ sung đối tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước là các công trình theo hình thức BT chưa phù hợp với các quy định liên quan.

Chưa phù hợp khi bổ sung đối tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước có các công trình theo hình BT

Việc sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật Ngân sách Nhà nước để bổ sung đối tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước là các công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) chưa phù hợp với các quy định liên quan.

TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát quỹ đất thanh toán hợp đồng BT các dự án

Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai Hợp đồng BT

Sớm khắc phục bất cập trong thanh toán hợp đồng BT

Hợp đồng BT: Nhìn từ đề xuất sử dụng 5% diện tích đất TP. Hồ Chí Minh

Công văn 15196/BTC-NSNN của Bộ Tài chính khẳng định như vậy khi trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ chuyển tới tại Công văn số 9525/VPCP-QHĐP ngày 19/11/2020. Theo đó, cử tri TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (2.đ) Điều 12 Luật Ngân sách Nhà nước để bổ sung “công trình theo hình thức BT” cũng thuộc đối tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước “cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng”.

Cụ thể, “Đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, công trình theo hình thức BT, giao kế hoạch phải theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về đối tượng đầu tư công (tại Khoản 4 Điều 5) như sau: "Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư". Trong khi đó, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 quy định (tại khoản 16 Điều 3) về các loại hợp đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), không có phương thức BT.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư nêu trên, đầu tư theo phương thức đối tác công tư không có phương thức BT.

Vì vậy, việc cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật Ngân sách Nhà nước để bổ sung đối tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước là các công trình theo hình thức BT chưa phù hợp với các quy định liên quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM