VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13363/BTC-ĐT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai các công việc nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Lập 6 Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Quy định mới nhất về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả vốn đầu tư công

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, kể từ ngày 01/01/2022, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án sử dụng vốn đầu tư công, tổ chức và thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 01/01/2022 chưa thực hiện quyết toán (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập quyết toán). Trong đó, xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm theo quy định.

Những dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải thực hiện công tác quyết toán. Đồng thời, công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán các cấp rà soát việc thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý đến ngày 01/01/2022, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, báo cáo Thủ trưởng các cơ quan có biện pháp xử lý dứt điểm.

Căn cứ quy định nhà nước về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể hóa trong thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt quyết toán.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình. Công tác này thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý nhà và công sở và Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do lãnh đạo Bộ, ngành trung ương và địa phương làm Trưởng ban để đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình quyết toán.

Bên cạnh đó, thực hiện công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới (theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ).

Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM