VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Kho bạc Nhà nước quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

Ngày 16/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long

Nhiều lợi ích từ phối hợp thu ngân sách giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu mới

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Đức Chi cho biết: Năm 2020, bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, đến nay hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2020 với những kết quả khả quan.

Đến hết tháng 11/2020, luỹ kế thu ngân sách trong cân đối đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% so với dự toán năm 2020 được giao, trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 77,4% so với dự toán năm; thu ngân sách địa phương đạt 91,1% so với dự toán năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định… Luỹ kế chi ngân sách 11 tháng năm 2020 đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 87,9% dự toán.

Cùng với đó, hệ thống KBNN đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, trình Bộ Tài chính trình Chính phủ và được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao (93,17%).

Đặc biệt, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN bám sát diễn biến tình hình thu, chi ngân sách; xây dựng phương án điều hành ngân quỹ nhà nước hàng quý và tổ chức điều hành ngân quỹ chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN…

Trên cơ sở kết quả thu từ nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước, năm 2020 KBNN, đã nộp vào ngân sách trung ương 3.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi báo cáo kết quả công tác năm 2020 và định hướng triển khai nhiệm vụ của hệ thống KBNN trong năm 2021.
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi báo cáo kết quả công tác năm 2020 và định hướng triển khai nhiệm vụ của hệ thống KBNN trong năm 2021.

Công tác huy động vốn cũng đạt kết quả khả quan, đến ngày 15/12/2020, KBNN đã huy động 99,9% kế hoạch giao đầu năm và ước đến 31/12/2020 đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Các công tác nghiệp vụ khác như: cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, thanh tra, kiểm tra… cũng được hệ thống KBNN tăng cường đẩy mạnh và đạt nhiều kết quản quan trọng, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý...

Phấn đấu 100% các thủ tục cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả hệ thống KBNN đạt được trong năm 2020.

Cơ bản đồng ý với định hướng, các nhiệm vụ hệ thống KBNN đề ra trong năm 2021, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: Thời gian tới, hệ thống KBNN cần đẩy nhanh hơn nữa công tác trình duyệt Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; Tăng cường vai trò quản lý ngân quỹ quốc gia; Nghiên cứu, áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và dịch vụ kế toán công; Tiếp tục hoàn thiện, cơ cấu lại bộ máy nhân sự phù hợp; Đẩy mạnh công tác kiểm toán nội bộ...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi cam kết: Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trong năm 2021, toàn thể đội ngũ công chức, viên chức trong toàn hệ thống hệ thống KBNN đồng bộ thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực để xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, chính sách lớn và các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; trình Bộ Tài chính các thông tư theo kế hoạch đề ra.

Các KBNN địa phương báo cáo kết quả hoạt động theo hình thức trực tuyến.
Các KBNN địa phương báo cáo kết quả hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Thứ hai, tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả; Tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ ba, hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2021 do Bộ Tài chính giao. Thực hiện các nghiệp vụ tái cơ cấu lại nợ công theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị. Điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với thị trường, tiết kiệm chi phí vay cho ngân sách. Nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng ngân quỹ nhà nước...

Thứ tư, tổ chức công tác kế toán, công tác thanh toán đảm bảo an toàn, thông suốt; cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ điều hành NSNN của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đúng thời hạn theo quy định...

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN trên các mặt về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và hiện đại hóa công nghệ quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ sáu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ, nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN.

Thứ bảy, triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh và thành lập KBNN khu vực liên huyện trực thuộc KBNN cấp tỉnh; tổ chức tốt công tác thi tuyển dụng công chức hệ thống KBNN...

Thứ tám, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành, dự toán thu, chi năm 2021 đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải ngân vốn kịp thời, hoàn thành kế hoạch được giao.

Thứ chín, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Thứ mười, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế. Tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác với các đối tác song phương và đa phương, trong đó tập trung vào các hoạt động tìm kiếm đối tác, nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, cải cách công tác kiểm soát chi NSNN, quản lý ngân quỹ....

Đến hết tháng 11/2020, luỹ kế thu ngân sách trong cân đối đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% so với dự toán năm 2020 được giao, trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 77,4% so với dự toán năm; thu ngân sách địa phương đạt 91,1% so với dự toán năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM