Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hệ thống hành chính tỉnh Nam Định

Nguyễn Linh

Tỉnh Nam Định sẽ duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định về việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2022, hiện đại hóa hành chính là một trong những trọng tâm của chương trình cải cách hành chính.

Trong đó, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu bắt buộc.

Cụ thể, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh Nam Định.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng nhằm tiếp tục cải cách nền hành chính và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

Qua đó, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát, quản lý được quá trình giải quyết công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định cho biết, việc nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý đầy đủ, do đó dẫn đến phải sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài.