Bạn cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Huỳnh Sáng - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

(Tài chính) Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và tại Điểm 1 Mục II Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về cá nhân ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, thì đối tượng được ủy quyền là cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, chỉ có 01 nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực tế đang làm việc ở đơn vị duy nhất tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trưởng hợp làm việc chưa đủ 12 tháng.

Đối với những cá nhân này nếu có thêm thu nhập khác (thu nhập vãng lai) ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này; hoặc có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Tuy nhiên, cá nhân có thu nhập vãng lai nêu trên cần lưu ý phải kiểm soát hết các khoản thu nhập của mình trong năm để khai đầy đủ, kịp thời. Trong trường hợp chậm khai hoặc không khai khi quyết toán thuế thì cơ quan thuế cũng dễ dàng phát hiện trên hệ thống quản lý thuế Thu nhập cá nhân và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Trong năm cá nhân có các khoản thu nhập: vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại đơn vị làm việc có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên; vừa có thu nhập vãng lai  từ tiền lương, tiền công ở nơi khác; vừa có thu nhập từ kinh doanh cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng; đã khấu trừ thuế, nộp thuế (3 khoản thu nhập) dù rằng thu nhập vãng lai bình quân/tháng không quá 10 triệu đồng; doanh thu cho thuê nhà không quá 20 triệu đồng/tháng thì cá nhân này vẫn phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế.

Thế nhưng trong thực tế đối tượng này thường nghĩ rằng: các khoản thu nhập vãng lai; thu nhập từ cho thuê nhà đã bị khấu trừ thuế, nộp thuế rồi xem như đã làm xong nghĩa vụ với Nhà nước nên khoản thu nhập còn lại tại nơi làm việc ổn định thì làm ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay.