Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ngày 10/4, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy TP. Cần Thơ về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang. Nguồn: chinhphu.vn
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang. Nguồn: chinhphu.vn
Báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ cho thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Hậu Giang và Cần Thơ đã quán triệt tinh thần nghị quyết, ban hành chương trình hành động để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tích cực tổ chức học tập, quán triệt các nội dung liên quan đến nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố về cơ chế điều hành kinh tế đất nước phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị đều đánh giá cao báo cáo của tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ, các báo cáo đầy đủ thông tin về quá trình thực hiện Nghị quyết, kết quả đạt được, thực trạng, khó khăn và những kiến nghị, việc này sẽ giúp cho Ban chỉ đạo có thêm thông tin, nâng cao tính thực tiễn ở địa phương để phục vụ quá trình thực hiện sơ kết.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các báo cáo đánh giá những kết quả trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc nổi cộm và kiến nghị, đề xuất của Hậu Giang và Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề then chốt trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà chúng ta đang hướng tới là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để thực hiện mục tiêu này, cần xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30/1/2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN với 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, trải qua hơn 5 năm thực hiện, chúng ta tiến hành sơ kết trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Nhiều vấn đề mới nảy sinh từng bước được Đảng ta nhận thức và giải quyết có hiệu quả; nhiều vấn đề liên quan đến thể chế kinh tế thị trường hiện đại đã có nhận thức mới, sâu sắc hơn; quan niệm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng rõ hơn.

Đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu, giải đáp để khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Qua sơ kết ở tỉnh Hậu Giang và TP. Cần Thơ, đoàn công tác Trung ương và Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã nhận được những kết quả thực hiện Nghị quyết tại địa phương sau 5 năm, những ý kiến thực tiễn từ hai địa phương. Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, kết quả làm việc từ địa phương lần này sẽ đạt được nhiều kết quả báo cáo Bộ Chính trị và cùng với tổng kết qua 30 năm đổi mới mà chúng ta đang thực hiện sẽ đúc rút được nhiều vấn đề quan trọng, đóng góp cho việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và phương hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020.